Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
17
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
Sastâvdaïu nosaukumi un funkcijas
*  Otrajâ attçlâ, fotokamera redzama ar noòemtu acs râmîti F
Q
.
Statîva ligzda
Bateriju 
nodalîjuma 
vâciòš
Bateriju 
nodalîjuma 
vâciòa fiksçtâjs
MF
AF
Taimera lampiòa/
Tâlvadîbas sensors
AF uzmava
Spogulis
Objektîva
atvienošanas slçdzis
Objektîva 
informâcijas 
kontakti
Kartes nodalîjuma
vâciòš
Siksniòas 
pievienošanas 
actiòa
Karstâ pçda
Objektîva
pievienošanas indekss
(sarkanais punkts)
Iebûvçtâ zibspuldze
PC/AV ligzda
Dioptriju pieregulçšanas 
slçdzis
Ligzdu vâciòš
Skatu meklçtâjs
Kartes pieejas 
lampiòa
Monitors
Power lampiòa
Skaïrunis
Mikrofons
K-x_OPM.book  Page 17  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM