Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
179
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Iestatiet fotokameru bezvadu zibspuldzes režîmâ izmantojot 
ârçjo zibspuldzi kombinâcijâ ar iebûvçto zibspuldzi.
1
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras [Flash Mode] (Zibspuldzes režîms) iestatîšanas logs.
2
Izvelieties r un nospiediet 
taustiòu.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu 
uzòemšanai.
Iebûvçtâs zibspuldzes izmantošana bezvadu režîmâ
Ja uzòemšanas režîms iestatîts uz i (Remote Control (3s delay) (Tâlvadîba 
(3 sekunžu kavçšana))) vai objektîva diafragmas atvçrums nav iestatîts 
s pozîcijâ, r nav pieejams.
Flash Mode
Wireless Mode
Cancel
OK
OK
MENU
0.0
Iebûvçtâs Zibspuldzes izlâdçšanâs metodes mainîšana
Mainiet iebûvçtâs zibspuldzes izlâdes metodi, kas tiek izmantota 
bezvadu režîmâ.
Veiciet iestatîjumus [A Custom Setting 3] (lietotâja uzstâdîjumu 
izvçlne) izvçlnes [17. Flash in Wireless Mode] (Zibspuldze bezvadu 
režîmâ) apakšizvçlnç (88. lpp.).
1
On 
(Aktivizçts)
Iebûvçtâs zibspuldzes izlâdçšanâs kontroles 
uzzibsnîjums (pçc noklusçjuma).
2
Off 
(Deaktivizçts)
Iebûvçtâs zibspuldzes izlâdçšanâs kontroles 
zibsnis.
HSb (Liela âtruma sinhronizâcija) nav iespçjama ar iebûvçto zibspuldzi.
K-x_OPM.book  Page 179  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM