Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
180
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
  Iebûvçtâs zibspuldzes un ârçjâs zibspuldzes kombinâcijas 
izmantošana
1
Atvienojiet ârçjo zibspuldzi, kad kanâls iestatîts 
uz kameras, un novietojiet to vçlamajâ vietâ.
2
Iestatiet kameras zibspuldzes režîmu uz r
tad nospiediet 
K/i taustiòu.
3
Pârliecinieties, ka abas zibspuldzes ir pilnîbâ uzlâdçjušâs 
un tad uzòemiet fotoattçlu.
  Ârçjo zibspuldžu kombinâcijas izmantošana
1
Iestatiet ârçjâs fotokamerai pievienotâs zibspuldzes 
bezvadu režîmu uz [MASTER] vai [CONTROL].
2
Bezvadu tâlvadîbas zibspuldzei iestatiet bezvadu 
zibspuldzes režîmu uz [SLAVE] un iestatiet kanâlu 
uz fotokamerai pievienotâs zibspuldzes kanâlu. 
Tad novietojiet to vçlamajâ vietâ.
3
Pârliecinieties, ka abas zibspuldzes ir pilnîbâ uzlâdçjušâs 
un tad uzòemiet fotoattçlu.
Fotografçšana bezvadu režîmâ
MASTER 
(Galvenâ)
Izlâdçjas abas zibspuldzes, gan tieši fotokamerai 
pievienotâ, gan bezvadu zibspuldze.
CONTROL 
(Kontroles)
Izlâdçjas tieši fotokamerai pievienotâ zibspuldze veicot 
tikai kontroles zibsni, nevis galveno zibsni.
• Vibrâciju samazinâšanas funkcija bezvadu režîmâ tiek automâtiski deaktivizçta.
• Izmantojot vienlaicîgi vairâkas AF540FGZ/AF360FGZ ârçjâs zibspuldzes un 
liela âtruma sinhronizâcijas uzòemšanu bezvadu režîmâ, iestatiet zibspuldzi 
tieši savienotu ar kameru ar liela âtruma sinhronizâcijas režîmu.
K-x_OPM.book  Page 180  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM