Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
181
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Tâpat kâ iebûvçtâ zibspuldze, arî ârçjâ zibspuldze piedâvâ sarkano acu 
kompensâcijas funkciju. Tâ var nebût pieejama vai tâs funkcijas var bût 
ierobežotas izmantojot atsevišías zibspuldzes. Skatît tabulu 175. lpp.
Sarkano acu samazinâšana
• Sarkano acu kompensâcijas funkcija darbojas pat tad, ja tiek izmantota 
tikai ârçjâ zibspuldze. (76. lpp.)
• Ja iebûvçtâs zibspuldzes sarkano acu samazinâšanas funkcija tiek izmantota 
ar ârçjo zibspuldzi, kas iestatîta kâ dzenamâ zibspuldze, vai ar bezvadu 
funkciju, pirmais sarkano acu kompensâcijas zibsnis aktivizç ârçjo zibspuldzi. 
Neizmantojiet sarkano acu kompensâcijas funkciju, ja tiek izmantota 
dzenamâ zibspuldze.
Bezvadu zibspuldzes kontrole (P-TTL zibspuldzes 
režîms)
Izmantojot ârçjâs zibspuldzes (AF540FGZ vai AF360FGZ) 
fotografçšanai bezvadu režîmâ, tâs pirms izlâdçšanâs 
apmainâs ar sekojošu informâciju.
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
È
1 Tieši fotokamerai pievienotâ zibspuldze izstaro kontroles 
zibsni (pârraida fotokameras zibspuldzes režîmu).
2 Tâlvadîbas zibspuldze bezvadu režîmâ izstaro testa 
zibsni (apstiprina objektu).
3 Tieši fotokamerai pievienotâ zibspuldze izstaro kontroles zibsni 
(pârraida zibspuldzes darbîbu tâlvadîbas zibspuldzei bezvadu 
režîmâ).
* Tieši fotokamerai pievienotâ zibspuldze izstaro nelielu kontroles 
zibsni vçlreiz, lai nomainîtu zibspuldzes darbîbas laiku, ja iestatîts 
HSb (Liela âtruma sinhronizâcija).
4 Bezvadu zibspuldze izlâdçjas tajâ pašâ laikâ, kad galvenâ.
Ja ârçjâs tieši fotokamerai pievienotâs zibspuldzes bezvadu režîma 
iestatîjums ir [MASTER] vai [17. Flash in Wireless Mode] (Zibspuldze 
bezvadu režîmâ) (179. lpp.) iestatîjums ir [On] (Aktivizçts) iebûvçtajai 
zibspuldzei, visas zibspuldzes izlâdçsies vienlaicîgi.
K-x_OPM.book  Page 181  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM