Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
182
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Izmantojot iebûvçto zibspuldzi kombinâcijâ ar ârçjo zibspuldzi (AF540FGZ 
vai AF360FGZ), kam iestatîta aizvelkamâ aizkadra sinhronizâcijas funkcija, 
arî iebûvçtâ zibspuldze izmantos šo funkciju. Pârliecinieties, ka abas 
zibspuldzes ir pilnîbâ uzlâdçjušâs pirms fotoattçla uzòemšanas.
Izmantojot iebûvçto zibspuldzi kombinâcijâ ar ârçjo zibspuldzi, kurai 
nav bezvadu zibspuldzes režîms kâ AF200FG, pievienojiet F
G
 zibspuldzes 
ligzdas adapteri (pçc izvçles) kameras ligzdai un ârpus-kameras ligzdas 
adapteri F (pçc izvçles) savienojiet ar ârçjâs zibspuldzes apakšu, un 
savienojiet ar F5P pagarinâtâja kabeli (pçc izvçles), kâ parâdîts ilustrâcijâ 
zemâk. Ârpus-kameras ligzdas adapteri F var savienot ar statîvu, 
izmantojot statîva skrûvi.
Tikai P-TTL auto zibspuldzi iespçjams izmantot kombinâcijâ ar iebûvçto 
zibspuldzi.
Kombinâcija ar iebûvçto zibspuldzi
Aizkadra sinhronizâcija
Ârçjâs zibspuldzes savienošana 
ar pagarinâšanas vadu
K-x_OPM.book  Page 182  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM