Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
183
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Iespçjams kombinçt divas vai vairâkas ârçjâs zibspuldzes (AF540FGZ, 
AF360FGZ vai AF200FG) vai izmantot divas vai vairâk ârçjâs zibspuldzes 
kopâ ar iebûvçto. Lai pievienotu AF540FGZ zibspuldzi iespçjams izmantot 
pagarinâtâja pievienošanas ligzdu uz AF360FGZ vai AF200FG zibspuldzes 
pievienojiet, kâ parâdîts zîmçjumâ zemâk. Pievienojiet ârçjo zibspuldzi 
un karsto dakšas adapteri F (papildus piederums) atsevišíajam dakšas 
adapterim F (papildus piederums) un tad pievienojiet to citam atsevišíam 
dakšas adapterim F ar ârçjo zibspuldzi, kas izmanto ârçjo pagarinâtâju 
F5P (papildus piederums).
Skatît ârçjâs zibspuldzes lietošanas pamâcîbu.
Kombinçjot divas vai vairâk zibspuldzes
Uzòemšana ar vairâkâm zibspuldzçm 
izmantojot ârçjos vadus
• Nekombinçjiet ar piederumiem, kam ir atšíirîgs kontaktu skaits, kâ karstâs 
kurpes spailei. Iespçjami darbîbas traucçjumi.
• Kombinçjot iebûvçto zibspuldzi ar citu ražotâju ierîcçm, iespçjami darbîbas 
traucçjumi vai aprîkojuma bojâjumi. Ieteicams izmantot AF540FGZ, AF360FGZ 
vai AF200FG zibspuldzes.
Izmantojot vairâkas zibspuldzes vai ârçjâs zibspuldzes kopâ ar iebûvçto 
zibspuldzi, zibspuldžu kontrolçšanai tiek izmantots P-TTL.
K-x_OPM.book  Page 183  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM