Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
184
Zi
bs
pu
ld
zes i
z
man
toša
n
a
5
Kombinçjot divas vai vairâk ârçjâs zibspuldzes (AF540FGZ, AF360FGZ 
vai AF200FG) vai izmantojot ârçjo zibspuldzi kopâ ar iebûvçto zibspuldzi 
iespçjams uzòemt vairâkus secîgu fotouzòçmumus ar zibspuldzi 
(Kontrasta vadîbas sinhronizâcijas zibspuldzes foto uzòemšana). 
Tas atkarîgs no katras zibspuldzes gaismas izdales apjoma.
1
Pievienojiet ârçjo zibspuldzi tieši pie fotokameras.
2
Iestatiet ârçjâs zibspuldzes sinhronizâcijas režîmu 
uz kontrasta kontroles sinhronizâcijas režîmu.
3
Iestatiet režîmu izvçles disku ebc vai a pozîcijâ.
4
Pârliecinieties, ka gan ârçjâ, gan iebûvçtâ zibspuldze 
ir pilnîbâ uzlâdçjusies un tad uzòemiet fotoattçlu.
Kontrasta vadîbas sinhronizâcijas zibspuldze
• AF200FG zibspuldze ir jâkombinç ar AF540FGZ vai AF360FGZ zibpsuldzi.
• Nekombinçjiet ar piederumiem, kam ir atšíirîgs kontaktu skaits, kâ karstâs 
kurpes spailei. Iespçjami darbîbas traucçjumi.
• Kombinçjot ar citu ražotâju zibspuldzçm, iespçjami darbîbas traucçjumi 
vai aprîkojuma bojâjumi. Ieteicams izmantot PENTAX automâtiskâs 
zibspuldzes.
• Izmantojot divas vai vairâk ârçjâs zibspuldzes un ârçjai zibspuldzei iestatîts 
Kontrasta vadîbas sinhronizâcijas režîms, zibspuldzes izvades attiecîba 
ir 2 (galvenâ zibspuldze) : 1 (dzenamâs zibspuldzes). Ja ârçjâ zibspuldze 
tiek izmantota kopâ ar iebûvçto zibspuldzi, zibspuldzes izvades attiecîba 
ir 2 (ârçjâ) : 1 (iebûvçtâ zibspuldze).
• Izmantojot vairâkas zibspuldzes vai ârçjâs zibspuldzes kopâ ar iebûvçto 
zibspuldzi, zibspuldžu kontrolçšanai tiek izmantots P-TTL.
K-x_OPM.book  Page 184  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM