Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
186
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Video izejas formâta iestatîšanai
Iespçjams izvçlçties ierakstâmo pikseïu skaitu no E, J, P un i. 
Jo lielâks pikseïu skaits, jo lielâks attçls un faila izmçrs. Faila izmçrs 
atkarîgs arî no [JPEG Quality] (JPEG kvalitâte) iestatîjumiem. 
Noklusçtais iestatîjums ir E.
Augstâk minçtais papîra izmçrs dots kâ optimâlais izdrukas ierakstâmo 
pikseïu iestatîjuma piemçrs. Uzòemtâ fotoattçla vai izdrukas kvalitâte 
atkarîga no kvalitâtes lîmeòa, ekspozîcijas kontroles, printera izšíirtspçjas 
iestatîjumiem un citiem faktoriem.
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòu 
(
2345), lai izvçlçtos 
[JPEG Recorded Pixels] 
(JPEG Ierakstîtie pikseïi), 
tad nospiediet taustiòu
4.
Atveras [JPEG Recorded Pixels] 
(JPEG Ierakstîtie pikseïi) logs.
JPEG ierakstâmo pikseïu iestatîšana
Ierakstâmie Pikseïi
Pikseïi
Papîra izmçrs
E
4288×2848
14"×17" / A2 papîrs
J
3936×2624
10"×12" / A3 papîrs
P
3072×2048
8"×10" / A4 papîrs
i
1728×1152
5"×7" / A5 papîrs
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
12M
OFF
OFF
10/10/’09
JPEG Recorded Pixels
K-x_OPM.book  Page 186  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM