Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
187
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos ierakstâmo pikseïu 
skaitu.
Ja ierakstâmo pikseïu skaits tiek mainîts, 
displeja augšçjâ labajâ pusç atainojas 
ierakstâmo attçlu skaits atkarîbâ 
no iestatîjuma.
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
Ar šîs izvçlnes palîdzîbu iespçjams iestatît attçla kvalitâtes lîmeni. Arî faila 
izmçrs atšíirsies atkarîbâ no [JPEG Recorded Pixels] (JPEG Ierakstîtie 
pikseïi) iestatîjuma. Noklusçtais iestatîjums ir C (Vislabâkâ kvalitâte).
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòu 
(
2345), lai izvçlçtos [JPEG 
Quality] (JPEG kvalitâte) 
un nospiediet taustiòu 
4.
Atainojas [JPEG Quality] (JPEG 
kvalitâte) apstiprinâjuma logs.
Iestatîjumus iespçjams mainît arî no [A Rec. Mode 1] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlnes (83. lpp.).
JPEG kvalitâtes lîmeòa iestatîšana
C Vislabâkâ
Attçli ir skaidrâki, bet faila izmçrs lîdz ar to lielâks.
D
Labâka
E
Laba
Attçli ir graudainâki, bet faila izmçrs lîdz ar to mazâks.
MENU
10
M
6
M
2
M
12
M
128
OK
OK
JPEG Recorded Pixels
Cancel
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
10/10/’09
JPEG Quality
K-x_OPM.book  Page 187  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM