Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
188
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45) lai izvçlçtos vçlamo 
kvalitâtes lîmeni.
Ja kvalitâtes lîmenis tiek mainîts, 
displeja augšçjâ labajâ pusç 
atainojas ierakstâmo attçlu skaits 
pie attiecîgâ kvalitâtes lîmeòa.
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
Jûs varat iestatît attçlu failu formâtu.
Iestatîjumus iespçjams mainît arî no [A Rec. Mode 1] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlnes (83. lpp.).
Video izejas formâta iestatîšanai
JPEG
Fotoattçli tiek uzòemti JPEG formâtâ. Mainiet ierakstâmo pikseïu 
skaitu [JPEG Recorded Pixels] (JPEG Ierakstîtie pikseïi) un kvalitâtes 
lîmeòa iestatîjumu ar [JPEG Quality] (JPEG kvalitâte) opcijas palîdzîbu. 
Faila izmçrs atkarîgs no iestatîjumiem. (pçc noklusçjuma)
RAW
RAW dati ir CMOS sensora izejas dati, kas tiek saglabâti neveicot 
apstrâdi.
Baltâs krâsas balansa, Lietotâja attçla un Krâsu telpas efekti netiek 
pievienoti attçliem, bet tie tiek saglabâti kâ sâkotnçjâ informâcija. 
Kad tiek veikts pilnveidošanas process, izmantojot RAW Pilveidošanas 
funkciju (248. lpp.), vai izmantojot pievienoto programmatûru 
(PENTAX Digital Camera Utility 4) pçc RAW datu pârvietošanas 
datorâ, Jûs varat veidot JPEG vai TIFF attçlus ar šiem efektiem.
RAW+
Attçli tiek saglabâti gan RAW, gan JPEG formâtâ. Kad [RAW Button 
Function] (RAW taustiòa funkcija) funkcija tiek piedçvçta | (Zaïajam) 
taustiòam. Nospiediet | taustiòu, lai pagaidâm nomainîtu faila 
formâtu un saglabâtu attçlu abos formâtos. (192. lpp.)
Ja iestatîts digitâlais filtrs (151. lpp.), HDR uzòemšanas (203. lpp.) vai Xpro 
apstrâdes (209. lpp.) funkcijas, faila formâts tiek fiksçts uz [JPEG] un to nav 
iespçjams mainît. Lai nomainîtu faila formâtu, deaktivizçjiet šîs funkcijas.
MENU
128
OK
OK
JPEG Quality
Cancel
K-x_OPM.book  Page 188  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM