Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
189
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòu 
(
2345), lai izvçlçtos 
[File Format] (Faila formâts), 
tad nospiediet taustiòu 
4.
Atainojas [File Format] (Faila 
formâts) apstiprinâjuma logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos vajadzîgo 
filtru.
Ja faila formâts tiek mainîts, displeja 
augšçjâ labajâ stûrî atainojas ierakstâmo 
attçlu skaits atkarîbâ no iestatîjuma.
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
• Iestatîjumus iespçjams mainît arî no [A Rec. Mode 1] (Ierakstîšanas 
režîms) izvçlnes (83. lpp.).
• Faila formâts 
H (Ainavas) izvçlnes n (Stage Lighting (Studijas 
apgaismojums)) vai l (Night Snap (Nakts uzòçmums)) apakšizvçlnç 
tiek fiksçts uz [JPEG].
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
JPEG
OFF
OFF
10/10/’09
File Format
MENU
128
OK
JPEG
RAW+
RAW
OK
File Format
Cancel
K-x_OPM.book  Page 189  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM