Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
191
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Zaïâ taustiòa funkciju iestatîšana 
| (Zaïajam) taustiòam iespçjams piešíirt vienu no sekojošajâm funkcijâm 
un piekïût funkcijai vienkârši nospiežot taustiòu uzòemšanas laikâ.
1
[Rec. Mode 4] (Uzòemšanas 
režîms) izvçlnç izvçlieties 
[Green Button] (Zaïais taustiòš) 
un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atveras [Green Button] (Zaïais taustiòš) 
logs.
Green Button 
(Zaïais taustiòš)
Iestatîtie lielumi tiek atiestatîti uz noklusçtajiem. 
(pçc noklusçjuma)
Custom Image 
(Individuâlais attçls)
Iestata Lietotâja attçla iestatîjumus. (207. lpp.)
Optical Preview 
(Optiskais 
priekšskatîjums)
Ataino Optisko priekšskatîjumu. (136. lpp.)
Digital Preview 
(Digitâlais 
priekšskatîjums)
Ataino Digitâlo Priekšskatîjumu. Veiciet iestatîjumus, 
lai displejâ atainotos vai neatainotos histogramma 
un brîdinâjums par Tumšajâ/Gaišajâm attçla daïâm 
Digitâlâ priekšskatîjuma laikâ. (137. lpp.)
Digital Filter 
(Digitâlais filtrs)
Atainojas digitâlais filtrs. (151. lpp.)
RAW button 
function (RAW 
taustiòa funkcija)
Uz laiku tiek nomainîts faila formâts. Pçc noklusçjuma 
abi attçli tiek vienlaicîgi saglabâti gan JPEG, gan RAW 
formâtâ, neatkarîgi no [File Format] (Faila formâts) 
iestatîjuma. Izvçlieties vai iestatîjums tiek piemçrots 
tikai vienam attçlam un faila formâtam, nospiežot 
taustiòu. (192. lpp.)
Center AF Point (AF 
punkta centrçšana)
AF punkts tiek atgriezts AF râmja centrâ, ja [Select AF 
Point] (Izvçlieties AF punktu) iestatîts uz S (Select 
(Izvçles)) un AF punkts tiek mainîts. (128. lpp.)
MENU
1 2 3
4
Shake Reduction
35mm
Exit
Green Button
Memory
Input Focal Length
K-x_OPM.book  Page 191  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM