Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
192
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos funkciju, 
kas tiks piešíirta 
| taustiòam, 
tad nospiediet taustiòu 
4.
4
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
Ja | taustiòam tiek piešíirta [RAW Button Function] (RAW taustiòa 
funkcija) funkcija, norâdiet funkcijas iestatîjumus.
1
Nodaïas “Zaïâ taustiòa funkciju iestatîšana” 3. solî izvçlieties 
[RAW Button Function] (RAW taustiòa funkcija).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos 
[Cancel after 1 shot] (Atcelt pçc pirmâ kadra).
RAW taustiòa funkciju iestatîšana
MENU
P LINE
P SHIFT
Green Button
Action in M Mode
Green Button
e-dial in Program
MENU
OK
RAW
OK
Custom Image
Optical Preview
Digital Preview
Green Button
RAW Button Function
Digital Filter
Green Button
Cancel
Center AF Point
K-x_OPM.book  Page 192  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM