Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
193
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos O vai P.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos faila 
formâtu.
Kreisâ puse ir [File Format] (Faila formâts) iestatîjums un labâ puse 
ir faila formâts, kad | taustiòš ir nospiests.
5
Nospiediet kursortaustiòu (5), 
un izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos faila formâtu, 
kad tiek nospiests 
taustiòš.
6
Nospiediet taustiòu 
4.
7
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
O
Ierakstîšanas formâts atgriežas sâkotnçjâ faila formâtâ pçc attçla 
uzòemšanas. (pçc noklusçjuma)
P
Iestatîjums ir atcelts, kad tiek veiktas sekojošas darbîbas.
- Atkal nospiežot | taustiòu
- Nospiežot Q vai 
3 taustiòu
- Galvenais slçdzis tiek izslçgts
- Režîmu slçdzis ir pagriezts
JPEG
RAW
RAW+
RAW+
RAW+
RAW+
MENU
RAW
Green Button
Cancel after 1 shot
RAW Button Function
JPEG
RAW
RAW+
RAW+
RAW+
RAW+
RAW
MENU
OK
JPEG
RAW
RAW+
OK
Green Button
Cancel after 1 shot
RAW Button Function
Cancel
K-x_OPM.book  Page 193  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM