Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
194
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Baltâs krâsas balansa iestatîšana
Ar baltâs krâsas balansa iestatîšanas funkcijas palîdzîbu iespçjams 
iestatît attçla krâsu tâ, lai balts objekts izskatîtos patiešâm balts. 
Iestatiet baltâs krâsa balansu, ja neesat apmierinâts ar krâsu lîdzsvaru 
attçlos, kas uzòemti ar F (Auto) iestatîjumu, vai lai ar nodomu 
radîtu kreatîvu attçlu.
Opcija
Iestatîjumi
Krâsu 
temperatûra
F Auto
Baltâs krâsas balanss tiek iestatîts 
automâtiski. (pçc noklusçjuma)
Aptuveni 4.000 
to 8.000K
G
Daylight 
(Dienasgaisma)
Izmantojiet uzòemot fotoattçlus 
saules gaismâ.
Aptuveni 
5.200K
H
Shade (Çna)
Izmantojiet uzòemot fotoattçlus 
çnâ. Tiek samazinâts zilganais 
attçla tonis.
Aptuveni 
8.000K
^
Cloudy 
(Mâkoòains)
Izmantojiet uzòemot attçlus 
mâkoòainâs dienâs.
Aptuveni 
6.000K
J
Fluorescent Light 
(Fluorescçjošais 
apgaismojums)
Izmantojot attçlu uzòemšanai 
fluorescçjošâ apgaismojumâ. 
Izvçlieties fluorescçjošâ 
apgaismojuma veidu.
D
Fluorescçjošâ Gaisma 
Dienasgaismas Krâsa
Aptuveni 
6.500K
N
Fluorescçjošâ Gaisma 
Dienasgaisma Baltâ
Aptuveni 
5.000K
Fluorescçjošâ Gaisma 
Vçsa Baltâ
Aptuveni 
4.200K
L
Fluorescçjošâ Gaisma 
Siltâ Baltâ
Aptuveni 
3.000K
I
Tungsten Light 
(Volframa gaisma)
Izmantojiet uzòemot attçlus 
mâkslîgâ apgaismojumâ. 
Tas samazina sarkanîgos 
krâsas toòus.
Aptuveni 
2.850K
L
Flash 
(Zibspuldze)
Izmantojiet uzòemot attçlus 
ar zibspuldzi.
Aptuveni 
5.400K
K-x_OPM.book  Page 194  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM