Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
195
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
*1 Krâsu temperatûra (K) ir tikai râdîtâjs. Tas nenosaka precîzas krâsas.
*2 CTE= Krâsas temperatûras pastiprinâšana
1
Iestatiet režîmu slçdzi eKbc, vai a pozîcijâ.
2
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (4).
Atveras [White Balance] (Baltâs krâsas balanss) iestatîšanas logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos baltâs 
krâsas balansu.
Pieejamâs darbîbas
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
CTE
Izmantojiet šo, lai stiprinâtu krâsas 
toni attçla gaismas avotâ.
K
Manual 
(Manuâlais 
režîms)
Izmantojiet šo manuâli iestatîtu 
baltâs krâsas balansu atkarîbâ 
no apgaismojuma
mc taustiòš
Izmantojiet digitâlâ priekšskatîjuma funkciju, 
lai apskatîtos attçlu ar pievienotiem iestatîjumiem.
M taustiòš
Saglabâ fona attçlu. Izvçlieties [Save as] 
(Saglabât kâ) un nospiediet 
4 taustiòu.
• Baltâs krâsas balansu nav iespçjams iestatît, ka uzòemšanas režîms iestatîts 
uz Attçlu vai 
H (Ainavas) režîmu, vai ja iestatîta Xpro apstrâdes funkcija.
• Gaismas avota maiòas rezultâtâ zibspuldzei izlâdçjoties, iespçjams iestatît 
baltâs krâsas balansu arî zibspuldzes izlâdes laikâ. Veiciet iestatîjumus 
[A Custom Setting 2] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes (87. lpp.) 
[8. WB When Using Flash] (WB ja tiek izmantota zibspuldze) apakšizvçlnç, 
iestatot [Auto White Balance] (Auto Baltâs krâsas Balanss), [Unchanged] 
(Netiek mainîts) vai [Flash] (Zibspuldze).
Opcija
Iestatîjumi
Krâsu 
temperatûra
*1
OK
MENU
CTE
INFO
Cancel
Check
White Balance
OK
Auto
K-x_OPM.book  Page 195  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM