Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
196
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Krâsu temperatûra
Krâsu temperatûrai palielinoties, gaisma atspîd pret zilo krâsu, 
savukârt temperatûrai pazeminoties, gaisma atspîd no sarkanâs 
krâsas. Krâsu temperatûra nosaka šo maiòu ar gaišu krâsu absolûtâs 
temperatûras veidâ (K. Kelvins). Šî fotokamera spçj iestatît baltâs 
krâsas balansu tâ, lai fotoattçli izdotos dabîgâs krâsâs dažâda 
apgaismojuma apstâkïos.
2000
3000
4000
5000 6000
8000 10000 12000 [ K ]
Candle flame
Oil lamp
T
u
ngsten light
Halogen light bulb
White (Fluorescent light)
Daylight
Cloudy
Shade
Clear sky
Daylight (Fluorescent light)
Neutral white (Fluorescent light)
Flash
Red tint
Blue tint
Skaid
ras
 deb
esis
Çna
Dien
asgai
sma (Fluo
rescçjo
šs apg
a
ism
o
jum
s
)
Mâko
òain
s
Dien
asgai
sma
Balts (F
luo
res
cçjošs a
pga
ismo
jum
s
)
Halo
gçn
â
 apg
a
ismo
jum
a
 sp
uldze
Volf
rama g
a
isma
Eïïas lam
p
a
Sveèu
 liesma
Zib
s
pu
ldz
e
Neitrâli balts (F
luo
re
scçjošs
 apga
ismo
jum
s
)
Sarkans tonis 
Zils tonis
K-x_OPM.book  Page 196  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM