Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
197
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Baltâs krâsas balansu iespçjams iestatît atkarîbâ no gaismas avota 
fotoattçlu uzòemšanas brîdî. Ar baltâs krâsas balansa manuâlâs iestatîšanas 
palîdzîbu iespçjams iestatît maigus toòus, kâdi nav pieejami fotokameras 
iestatîjumos.Tas nodrošina optimâlu baltâs krâsas balansu apkârtçjâ vidç.
1
195. lpp. nodaïas 3. solî 
izvçlieties 
K un nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
2
Baltâs krâsas balansa mçrîšanas apgaismojumâ pavçrsiet 
objektîvu pret baltu papîra lapu pilnîbâ aizpildot visu skatu 
meklçtâju vai arî lapas vietâ izvçlieties kâdu citu baltu 
priekšmetu.
3
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Iestatiet fokusa režîma slçdzi \ pozîcijâ, ja fotoattçlu nav iespçjams 
uzòemt.
Atainojas ekrâns mçrîšanas diapazona izvçlei.
4
Izmantojiet e-disku, lai izvçlçtos 
visu ekrânu vai punktu kâ 
mçrîšanas diapazonu.
Baltâs krâsas balansa manuâla iestatîšana
OK
MENU
CTE
Cancel
Check
White Balance
OK
Manual
Cancel
OK
OK
MENU
K-x_OPM.book  Page 197  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM