Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
198
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
5
Ja ir izvçlçts punkts, izmantojiet 
kursortaustiòus (
2345), 
lai pavirzîtu râmi uz lauku, 
kuram vçlaties veikt mçrîšanu.
6
Nospiediet taustiòu 
4.
Kad mçrîšana pabeigta, atveras Baltâs 
krâsas balansa noregulçšanas logs. 
Pieregulçjiet baltâs krâsas balansu, 
ja nepieciešams. (199. lpp.)
7
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas uz [White Balance] (Baltâs krâsas balanss)  
ekrânu.
8
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
• Nospiežot eksponçšanas slçdzi baltâs krâsas balansa iestatîšanai, 
attçls netiek uzòemts.
• Ekrânâ atainojas [The operation could not be completed correctly] (Darbîba 
netika veikta pareizi) paziòojums, ja mçrîšana noritçjusi neveiksmîgi. 
Nospiediet taustiòu 
4, lai atgrieztos pie Baltâs krâsas balansa 
noregulçšanas loga.
• Ja attçls ir pâreksponçts vai nepietiekami eksponçts, baltâs krâsas balansu 
var nebût iespçjams iestatît. Šâdâ gadîjumâ, vispirms, iestatiet atbilstošu 
ekspozîciju un tad iestatiet baltâs krâsas balansu.
• Kad režîmu disks ir iestatîts uz C (Movie (Videofragments)), baltâs krâsas 
balansu nevar izmçrît. Regulçjiet baltâs krâsas balansu jebkurâ citâ 
ekspozîcijas režîmâ, izòemot C, pirms videofragmenta ierakstîšanas.
MENU
Cancel
OK
OK
OK
MENU
SHUTTER
G
G
B
B
A
A
A
M
M
±0
±0
±0
INFO
Cancel
Check
Manual
Adjust
OK
White Balance
K-x_OPM.book  Page 198  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM