Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
1
Fotokameras lietotâjiem
• Neizmantojiet vai neglabâjiet šo ierîci tâdu priekšmetu tuvumâ, kas izdala radiâciju 
vai spçcîgus elektromagnçtiskos viïòus. Spçcîgi magnçtisko lauku lâdiòi, ko rada tâdi 
priekšmeti, kâ radio raidîtâji, var traucçt normâlai displeja darbîbai, bojât atmiòas 
kartç saglabâtos datus, vai ietekmçt produkta elektriskâs shçmas un izraisît 
fotokameras darbîbas traucçjumus.
• Monitora šíidro kristâlu panelis izgatavots, izmantojot augstas precizitâtes tehnoloìijas. 
Lai gan funkcionçjošo pikseïu lîmenis ir 99.99% vai augstâks, òemiet vçrâ, ka no tiem 
0,01% vai mazâk var neizgaismoties, vai izgaismoties nevietâ. Taèu šâds efekts 
neattiecas uz ierakstâmajiem attçliem.
• Ilustrâcijas un monitora displeja ekrâns šajâ lietošanas pamâcîbâ var atšíirties 
no îstâ produkta.
Mçs esam pievçrsuši nedalîtu uzmanîbu šîs fotokameras izmantošanas 
drošîbai. Izmantojot šo produktu, pievçrsiet îpašu uzmanîbu norâdçm, 
kas apzîmçtas ar sekojošiem simboliem.
 Brîdinâjums
• Nemçìiniet izjaukt vai labot fotokameru. Fotokameras iekšpusç augsts spriegums. 
Pastâv elektriskâs strâvas trieciena risks.
• Ja fotokameras nomešanas rezultâtâ tâs iekšçjâs detaïas ir redzamas vai radušies 
jebkâdi citi fotokameras bojâjumi, nekâdâ gadîjumâ nepieskarieties bojâtajâm 
vietâm. Pastâv elektriskâs strâvas trieciena risks.
• Siksniòas aptîšana ap kaklu var bût bîstama. Rûpîgi sekojiet lîdzi, lai mazi bçrni 
neliktu fotokameras siksniòu ap kaklu.
• Nekâdâ gadîjumâ nevçrsiet fotokameru tieši pret sauli, ja pievienots telefoto objektîvs. 
Pretçjâ gadîjumâ var tikt bojâta Jûsu redze. Lûkojoties caur telefoto objektîvu tieši 
saulç, var rasties redzes bojâjumi, kas var novest pie akluma.
• Ja fotokameras izmantošanas laikâ rodas kâdi darbîbas traucçjumi, piem., parâdâs 
dûmi vai dîvainas smakas, nekavçjoties pârtrauciet fotokameras lietošanu, izòemiet 
baterijas vai atvienojiet strâva adapteri un sazinieties ar tuvâko PENTAX servisa centru. 
Šâdu traucçjumu ignorçšanas gadîjumâ iespçjama ugunsnelaime vai elektriskâs 
strâvas trieciens.
Drošîbas noteikumi
Brîdinâjums
Simbols brîdina, ka neievçrojot brîdinâjumu norâdîjumus, 
var gût nopietnus savainojumus.
Uzmanîbu
Simbols brîdina, ka neievçrojot brîdinâjuma norâdîjumus, 
var gût nelielus vai vidçji smagus savainojumus, kâ arî 
materiâlus zaudçjumus.
Par fotokameru
K-x_OPM.book  Page 1  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM