Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
19
1 | (Zaïais) taustiòš
Šim taustiòam iespçjams 
pievienot funkciju. (191. lpp.)
Eksponçšanas slçdzis
Nospiediet, lai uzòemtu 
fotoattçlu. (68. lpp.)
Galvenais slçdzis
Pavirziet, lai ieslçgtu vai izslçgtu 
fotokameru. (55. lpp.)
Objektîva atvienošanas 
slçdzis
Nospiediet, lai atvienotu 
objektîvu. (52. lpp.)
5 mc taustiòš
Iestata EV kompensâciju 
un diafragmas atvçruma 
vçrtîbas. (101. lpp., 108. lpp., 
115. lpp.)
Režîmu izvçles disks
Maina fotografçšanas režîmu. 
(89. lpp.)
Fokusa režîma slçdzis
Iespçjams pârslçgties starp 
autofokusa režîmu (122. lpp.) 
un manuâlo režîmu (131. lpp.).
8 K/i taustiòš
Nospiediet šo taustiòu, lai 
aktivizçtu zibspuldzi. (71. lpp.)
e-disks
Iespçjams iestatît ekspozîcijas 
laiku, diafragmas atvçruma, 
jutîbas un EV kompensâcijas 
vçrtîbu.
0 =/L taustiòš
Šis taustiòš piedâvâ izvçlçties 
vienu no divâm pieejamâm 
funkcijâm - objekta fokusçšana 
vai ekspozîcijas vçrtîbas 
fiksçšana. (110. lpp., 117. lpp., 
124. lpp.)
a Q taustiòš
Pârslçdzas uz Aplûkošanas 
režîmu. (79. lpp.)
b U taustiòš
Ïauj veikt tiešo priekšskatîjumu. 
(155. lpp.)
c M taustiòš
Atveras statusa ekrâns 
(23. lpp.)
Statusa ekrâna parâdîšanâs 
laikâ atver vadîbas paneli. 
(24. lpp.)
d 4 taustiòš
Atveras AF punkta iestatîšanas 
logs. (127. lpp.)
Ja ekrânâ atvçrts vadîbas 
panelis vai izvçlòu logs, 
nospiediet šo taustiòu, 
lai apstiprinâtu izvçli.
Kursortaustiòi (2345)
Atver Drive Mode (Nepârtrauktas 
Fotografçšanas Režîma)/Flash 
Mode (Zibspuldzes Režîma)/
White Balance (Baltâs krâsas 
Balansa)/Sensitivity (Jûtîbas) 
iestatîšanas rîkjoslu (82. lpp.).
Kad ir atvçrts vadîbas panelis 
vai izvçlne, izmantojiet šo 
taustiòu, lai pârvietotu kursoru 
vai izvçlçtos citu opciju.
f 3 taustiòš
Displejâ atainojas [A Rec. 
Mode 1] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlne (83. lpp.). Tad 
nospiediet kursortaustiòu (5) 
lai atvçrtu citas izvçlnes.
K-x_OPM.book  Page 19  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM