Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
199
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Veiciet baltâs krâsas iestatîjuma smalkregulçšanu.
1
Veiciet vçlamos iestatîjumus 3. solî 195. lpp.
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Displejâ atainojas smalkregulçšanas logs.
3
Baltâs krâsas balansa 
smalkregulçšana.
Uz G-M un B-A asîm pieejami 
septiòi lîmeòi (225 veidi).
Pieejamâs darbîbas
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas uz [White Balance] (Baltâs krâsas balanss) 
(Baltâs Krâsas Balansa) ekrânu.
5
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai.
Baltâs krâsas balansa noregulçšana
Kursortaustiòš (23) Iespçjams iestatît krâsu toòus starp zaïu (G) 
un madžentu (M).
Kursortaustiòi (45)
Iespçjams iestatît krâsu toòus starp zilu (B) 
un dzintara (A) krâsu.
| (Zaïais) taustiòš
Iestatîtâ vçrtîba tiek atiestatîta. (Pieejams tikai 
tad, ja [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) 
izvçlnes [Green Button] (Zaïais taustiòš) 
apakšizvçlnç | (Zaïâ) taustiòa funkcija piešíirta 
[Green Button] (Zaïais taustiòš) taustiòam (191. lpp.).)
Ja aktivizçts K režîms, baltâs krâsas balansu var mçrît arî smalkregulçšanas 
logâ, nospiežot ekspozîcijas slçdzi pilnîbâ (izòemot gadîjumu, kad 
tiek ierakstîts videofragments).
OK
MENU
G
G
B
B
A
A
A
M
M
G1
±0
±0
Cancel
Check
Shade
OK
K-x_OPM.book  Page 199  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM