Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
200
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Jûs varat iestatît krâsu spektru.
[A Rec. Mode 3] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlnç iestatiet [Color Space] (Krâsu spektrs) 
(85. lpp.).
Krâsu spektra iestatîšana
sRGB
Iestata sRGB krâsu spektru. (pçc noklusçjuma)
AdobeRGB
Iespçjams iestatît AdobeRGB krâsu spektru.
Failu nosaukumi atšíiras atkarîbâ no krâsu spektra iestatîjuma, kâ redzams 
augstâk.
sRGB iestatîjumam: IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB iestatîjumam: _IGPxxxx.JPG
“xxxx” norâda faila numuru. Atainojas èetru digitâlo ciparu veidâ. (269. lpp.)
MENU
1 2
3
4
OK
sRGB
AdobeRGB
OK
Movie
Live View
Status Screen
Instant Review
1sec.
Color Space
RAW File Format
Cancel
Color Space (Krâsu spektrs)
Krâsu spektrs dažâdâm ieejas/izejas ierîcçm, piemçram, digitâlajâm 
fotokamerâm, monitoriem un printeriem, ir dažâds. Šis krâsu spektrs 
saucas Krâsu Intervâls.
Lai izveidotu dažâdus krâsu spektrus dažâdâm ierîcçm, tiek izmantots 
standarta krâsu spektrs. Šî fotokamera atbalsta sRGB un AdobeRGB.
sRGB parasti tiek izmantot tâdâm ierîcçm kâ dators.
AdobeRGB aptver plašâku krâsu spektru nekâ sRGB un to izmanto 
profesionâlajiem drukas darbiem.
Attçls, kas radîts ar AdobeRGB palîdzîbu, var izskatîties gaišâks 
nekâ attçls, kas izveidots ar SRGB palîdzîbu.
K-x_OPM.book  Page 200  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM