Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
201
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Attçlu koriìçšana
Kameras un objektîva iestatîjumi var tikt automâtiski regulçti, 
uzòemot attçlus.
Iestata spilgtumu un novçrš gaišo un tumšo laukumu parâdîšanos.
Palielina dinamisko diapazonu un gaismas lîmeni, izteiktu ar CMOS 
sensoru un novçrš spilgtu un tumšu lauku parâdîšanos.
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòu (2345), lai izvçlçtos 
[Highlight Correction] (Gaismas efekta korekcija), 
tad nospiediet taustiòu 
4.
Atveras [Highlight Correction] (Gaismas efekta korekcija) logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [Off] (Deaktivizçts) 
vai [On] (Aktivizçts).
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
Spilgtuma regulçšana
Gaismas efekta korekcija
MENU
DR
DR
200
200
OK
OK
Highlight Correction
Cancel
Off
K-x_OPM.book  Page 201  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM