Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
202
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Palielina dinamisko diapazonu un gaismas lîmeni, izteiktu ar CMOS 
sensoru un novçrš tumšu lauku parâdîšanos.
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòu (2345), lai izvçlçtos 
[Shadow Correction] (Çnas korekcija), tad nospiediet 
taustiòu 
4.
Atveras [Shadow Correction] (Çnas korekcija) logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos [Off] 
(Deaktivizçts), [Low] (Zems), 
[Medium] (Mçrens) vai [High] 
(Augsts).
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
• Ja [Highlight Correction] (Gaismas efekta korekcija) iestatîts uz [On] 
(Aktivizçts), minimâlais jutîbas iestatîjums tiek iestatîts uz ISO 400. 
Ja [A Custom Setting 1] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç (86. lpp.) 
[3. Expanded Sensitivity] (Paaugstinâta jutîba) tiek iestatîts uz [On] 
(Aktivizçts), jutîba tiek iestatîta uz ISO200.
• Ja uzòemšanas režîms tiek iestatîts uz 
H (Ainavas) režîma n (Stage 
Lighting (Studijas apgaismojums)) vai l (Night Snap (Nakts uzòçmums)) 
režîmu, [Highlight Correction] (Gaismas efekta korekcija) tiek fiksçts 
uz [On] (Aktivizçts).
Çnojuma korekcija
[A Rec. Mode 1] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnes (83. lpp.) [D-Range Setting] 
(D-Râdiusa iestatîjums) apakšizvçlnç iespçjams veikt arî Gaimsas efekta 
un Çnojuma korekcijas.
MENU
OK
OK
Shadow Correction
Cancel
Off
K-x_OPM.book  Page 202  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM