Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
203
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Ïauj uzòemt attçlus augstâ dinamiskâ diapazonâ. Uzòem trîs attçlus 
(nepietiekami eksponçtu, pâreksponçtu un standarta (pareizi eksponçtu)), 
lai no tiem veidotu vienu attçlu.
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos [HDR 
Capture] (HDR kadrçšana), tad nospiediet taustiòu 
4.
Atveras [HDR Capture] (HDR kadrçšana) logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [Off] (Deaktivizçts), 
[Standard] (Standarta) 
vai [Strong] (Spçcîga).
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
HDR uzòemšana
• Kad ir iestatîta HDR uzòemšana, faila formâts vienmçr ir [JPEG] un to nevar 
mainît. HRD uzòemšanas funkcija nav pieejama, ja faila formâts ir iestatîts 
uz RAW.
• Kad ir iestatîta HDR uzòemšana, Intervâla uzòemšana un multi-ekspozîcija 
nav pieejamas. Tâpat pieejami tikai 9 (Single Frame Shooting (Viena kadra 
uzòemšana)) un h (Remote Control (Tâlvadîbas pults)) režîmi.
• HDR uzòemšanas funkciju nav iespçjams izmantot vienlaicîgi ar Xpro apstrâdes 
un Digitâlo filtru funkcijâm. Tiek izmantots pçdçjais iestatîtais režîms.
• HDR uzòemšanas funkcija nav pieejama, ja eksponçšanas âtrums ir iestatîts 
uz h.
• HDR uzòemšanas laikâ, vairâki kadri tiek sakombinçti kopâ, lai veidotu vienu 
attçlu, tâpçc attçla saglabâšana var aizòemt vairâk laika nekâ ierasts.
• HDR uzòemšanas laikâ, nospiežot 
3 taustiòu kamçr attçls tiek 
saglabâts, process tiks apturçts un attçls tiek saglabâts kâ parastais attçls.
• HDR uzòemšanas laikâ vibrâciju samazinâšanas funkcija tiek automâtiski 
deaktivizçta. Šâdâ gadîjumâ, lai novçrstu fotokameras vibrâcijas, uzstâdiet 
fotokameru uz statîva.
MENU
HDR
HDR
OFF
OFF
HDR
HDR
1
1
HDR
HDR
2
2
OK
OK
HDR Capture
Cancel
Off
K-x_OPM.book  Page 203  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM