Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
204
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Samazina kropïojumus un hromatiskâs novirzes, kas parâdâs objektîva 
iestatîjumu dçï.
  Kropïojums
Kropïojums ir parâdîba, kurâ attçla centrs ir piepûsts (mucveida) 
vai saspiests (spilvenveida). Kropïojums biežâk parâdâs, izmantojot 
objektîvus ar mazu apertûru un taisnas sienas vai horizonts attçlâ 
parâdâs izliekts.
Iestatîjumus iespçjams mainît arî no [A Rec. Mode 2] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlnes (84. lpp.).
Objektîva korekcija
Spilvenveida kropïojums
Mucveida kropïojums
K-x_OPM.book  Page 204  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM