Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
205
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
  Sânu hromatiskâ aberâcija
Sânu hromatiskâ aberâcija ir parâdîba, kad attçla palielinâšana mainâs 
atkarîbâ no krâsâm, kad attçls tiek uzòemts, un var izraisît miglainu 
attçlu. Sânu hromatiskâ aberâcija biežâk parâdâs îsos fokusa attalumos.
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
[Distortion Correction] (Kropïojumu korekcija) 
vai [Lat-Chromatic-Ab Adj] (Hromatiskâs gammas 
regulçšana), tad nospiediet 
4 taustiòu.
Atveras [Distortion Correction] (Kropïojumu korekcija) 
vai [Lat-Chromatic-Ab Adj] (Hromatiskâs gammas 
regulçšana) logs.
• Korekcijas var veikt, tikai izmantojot DA, DA L vai D FA objektîvus. [Distortion 
Correction] (Kropïojumu korekcija) un [Lat-Chromatic-Ab Adj] (Hromatiskâs 
gammas regulçšana) funkcijas nav pieejamas, ja tiek izmantots nesavietojams 
objektîvs.
• [Distortion Correction] (Kropïojumu korekcija) tiek deaktivizçts, izmantojot 
DA FISH-EYE 10-17mm.
• Objektîva korekcijas funkcija ir atcelta, izmantojot piederumu, kâ tuvplâna 
gredzenus vai aizmugurçjo pârveidotâju, kuri ir pievienoti starp kameru un 
objektîvu.
• Uzòemšanas âtrums nepârtrauktai uzòemšanai var bût lçnâks, ja aktivizçta 
Objektîva korekcijas funkcija.
• Objektîva korekcijas funkcijas efekti dažos gadîjumos var bût maz pamanâmi, 
uzòemšanas apstâkïu vai citu faktoru dçï.
K-x_OPM.book  Page 205  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM