Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
206
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [Off] (Deaktivizçts) 
vai [On] (Aktivizçts).
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
• Ja pievienots savietojams objektîvs un faila formâts iestatîts uz [RAW] 
vai [RAW+], korekcijas informâcija tiek saglabâta kâ RAW faila parametrs 
un, radot RAW attçlus, iespçjams izvçlçties [On] (Aktivizçts) vai [Off] 
(Deaktivizçts). (251. lpp.)
• [Distortion Correction] (Kropïojumu korekcija) un [Lat-Chromatic-Ab Adj] 
(Hromatiskâs gammas regulçšana) iespçjams veikt [A Rec. Mode 1] 
(Ierakstîšanas režîms) izvçlnes (83. lpp.) [Lens Correction] (Objektîva 
korekcija) apakšizvçlnç.
MENU
OK
OK
Distortion Correction
Cancel
Off
K-x_OPM.book  Page 206  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM