Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
207
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
Attçla apstrâdes toòa iestatîšana
Attçla apstrâdes toni iespçjams iestatît pirms uzòemšanas, ja uzòemšanas 
režîms iestatîts uz e (Program (Programma)), K (Sensitivity Priority 
(Jutîbas Prioritâte)), b (Shutter Priority (Ekspozîcijas laika prioritâte)), 
c (Aperture Priority (Apertûras prioritâte)) vai a (Manual (Manuâlais 
režîms)).
Izvçlieties vienu no sekojošiem septiòiem režîmiem attçla tonim: Bright 
(pçc noklusçjuma), Natural, Portrait, Landscape, Vibrant, Muted un 
Monochrome. Attçla tonim iespçjams iestatît sekojošus parametrus.
*1 Šo iestatîjumu var izmantot jebkurâ režîmâ, izòemot [Monochrome] (Monohroms).
*2 Iestatîjumus iespçjams mainît uz [Fine Sharpness] (Asuma Precizitâte), kas padara 
attçla lînijas arvien tievâkas un asâkas.
*3 To iespçjams izmantot, ja izvçlçts [Monochrome] (Monohroms) iestatîjums.
Lietotâja attçla iestatîšana
Opcija
Iestatîjumi
Saturation 
(Piesâtinâjums)
Krâsas piesâtinâjuma iestatîšana. 
(Pieejamie iestatîjumi: -4 to +4)
Hue (Krâsas fons)
Krâsas iestatîšana. (Pieejamie iestatîjumi: -4 to +4)
High/Low Key Adj 
(Gaišu/Tumšu Toòu Reg)
Attçla spilgtuma iestatîjums.
(Pieejamie iestatîjum: -4 to +4)
Contrast (Kontrasts)
Attçla kontrasta iestatîšana. 
(Pieejamie iestatîjumi: -4 to +4)
Attçla kontûru un asuma iestatîšana. 
(Pieejamie iestatîjumi: -4 to +4)
Filter Effect (Filtra efekts)
Maina atainojamo kontrastu, it kâ tika izmantots 
B&W krâsu filtrs. Krâsu filtra iestatîšana. (Pieejamie 
iestatîjumi: [None] (Neviena), [Green] (Zaïš), 
[Yellow] (Dzeltens), [Orange] (Oranžs), [Red] 
(Sarkans), [Magenta] (sarkana anilînkrâsa), 
[Blue] (Zils), [Cyan] (Ciâna), [Infrared Filter] 
(Infrasarkans filtrs)
Toning (Virâža)
Iestata lîmeni aukstâ toòa regulçšanai (- virzienâ) 
un siltâ toòa regulçšanai (+ virzienâ). (Pieejamie 
iestatîjumi: -4 to +4)
K-x_OPM.book  Page 207  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM