Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
208
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos lietotâja 
attçlu, tad nospiediet taustiòu 
4.
Atainojas [Custom Image] (Individuâlais 
attçls) apstiprinâjuma logs.
Pçc ieslçgšanas, pçdçjais uzòemtais 
attçls tiek atainots fonâ.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos attçla toni.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos parametru, kuru 
vçlaties mainît.
Ja attçla tonis ir iestatîts uz [Monochrome] 
(Monohroms), iespçjams mainît Filtra 
Efekta, Tonçšanas, Kontrasta 
un Asuma iestatîjumus.
Lietotâja attçla funkcija nav pieejama, ja iestatîts Xpro apstrâdes režîms.
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
10/10/’09
Custom Image
Bright
MENU
R
Y
G
C
B
M
R
Y
G
C
B
M
F
F
INFO
OK
OK
Bright
Bright
Cancel
Check
MENU
R
Y
B
M
R
Y
B
M
F
F
INFO
C
C
G
G
OK
OK
Portrait
Portrait
Cancel
Check
K-x_OPM.book  Page 208  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM