Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
209
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai mainîtu iestatîjumu.
Fona attçls mainâs atkarîbâ no iestatîjumiem.
Pârbaudiet vizuâli piesâtinâjumu un krâsas fonu ar radara diagrammu. 
(Tâ neatainojas, ja attçla tonis ir iestatîts uz [Monochrome] (Monohroms).)
Pieejamâs darbîbas
6
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
Xpro apstrâde ir procedûra, kuras laikâ filmiòa ar nolûku tiek apstrâdâta 
nepareizâs íimikâlijâs, lai radîtu attçlu ar atšíirîgâm krâsâm un kontrastiem. 
Šî fotokamera piedâvâ digitâlo Xpro apstrâdes funkciju, kas tiek veikta 
iekšçji.
1
Nospiediet taustiòu M skatu meklçtâjâ.
Parâdâs kontroles panelis.
Nospiediet M taustiòu, kad statusa ekrâns neuzrâdâs.
e-disks
Pârslçdzas starp [Sharpness] (Asums) un [Fine 
Sharpness] (Asuma Precizitâte). Ja iestatîts uz [Fine 
Sharpness] (Asuma Precizitâte), attçla kontûras tiek 
uzòemtas precîzâk.
| (Zaïais) taustiòš Iestatîtâ vçrtîba tiek atiestatîta. (Pieejams tikai tad, 
ja [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes 
(191. lpp.) [Green Button] (Zaïais taustiòš) 
apakšizvçlnç | (Zaïajam) taustiòam piešíirta 
[Green Button] (Zaïais taustiòš) funkcija)
M taustiòš
Saglabâ fona attçlu. Izvçlieties [Save as] (Saglabât kâ) 
un nospiediet 
4 taustiòu. (Nav pieejams tiešâ 
skatîjuma laikâ).
Iestatîjumus iespçjams mainît arî no [A Rec. Mode 1] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlnes (83. lpp.).
Xpro aptrâdes iestatîšana
K-x_OPM.book  Page 209  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM