Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
210
Fotografçš
anas ie
statîjumi
6
2
Izmantojiet kursortaustiòu (2345), lai izvçlçtos [Cross 
Processing] (Xpro apstrâde), tad nospiediet taustiòu 
4.
Atveras [Cross Processing] (Xpro apstrâde) logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [Off] (Deaktivizçts) 
vai [On] (Aktivizçts).
4
Nospiediet taustiòu 
4.
Fotokamera atgriežas pie vadîbas paneïa.
• Kad Xpro apstrâde iestatîta, faila fomrâts tiek fiksçts uz [JPEG] un to nav 
iespçjams nomainît. Ja faila formâts iestatîts uz [RAW], Xpro apstrâdes 
funkcija nav pieejama.
• Ja iestatîta Xpro apstrâde, Multi-ekspozîciju nav iespçjams izvçlçties.
• Xpro apstrâdes un HDR uzòemšanas funkcija nevar tikt izmantotas 
vienlaicîgi. Tiek izmantota pçdçjâ izvçlçtâ funkcija.
• Ja iestatîta Xpro funkcija, Lietotâj attçla un Baltâs krâsas balansa 
iestatîjumus nav iespçjams mainît.
Iestatîjumus iespçjams mainît arî no [A Rec. Mode 2] (Ierakstîšanas režîms) 
izvçlnes (84. lpp.).
MENU
OFF
OFF
ON
ON
OK
OK
Cancel
Cross Processing
Off
K-x_OPM.book  Page 210  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM