Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
7
Aplûkošanas funkcijas
Nodaïâ aprakstîts, kâ izmantot dažâdas aplûkošanas 
funkcijas Aplûkošanas režîmâ.
Attçlu palielinâšana  ........................................... 214
Slîdrâde ............................................................... 223
Attçlu pagriešana  ............................................... 226
Attçlu salîdzinâšana ........................................... 227
Vairâku attçlu dzçšana  ...................................... 229
Attçlu aizsardzîba pret dzçšanu 
(Aizsardzîba) ........
............................................... 233
K-x_OPM.book  Page 211  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM