Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
212
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Aplûkošanas funkciju izmantošana
Veiciet ar attçlu aplûkošanu saistîtos iestatîjumus apskatîšanas režîma 
paletç vai [Q Playback] (Aplûkošana) izvçlnç.
Aplûkošanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu 
(3), lai atvçrtu aplûkošanas režîma paleti.
Aplûkošanas režîma paleti iespçjams atvçrt 
pat iepauzçta videofragmenta laikâ.
Sîkâku informâciju par operâcijâm ar izvçlnçm skatît “Izvçlòu izmantošana” 
(35. lpp.).
Aplûkošanas režîma paletes opcijas
Opcija
Funkcija
Lpp.
s Image Rotation 
(Attçla pagriešana)
Attçlu pagriešanai.
D
Digital Filter 
(Digitâlais filtrs)
*1
Iespçjams nomainît uzòemtâ attçla 
krâsu toni, izveidot izteiktâkas vai 
slaidâkas lînijas vai noregulçt 
spilgtuma lîmeni.
n Resize (Izmçra maiòa)
*1
Maina ierakstâmo pikseïu skaitu 
un kvalitâtes lîmeni, un saglabâ 
kâ jaunu attçlu.
o Cropping (Izgriešana)
Izgriež tikai vçlamo attçla daïu 
un saglabâ to kâ jaunu attçlu.
MENU
OK
OK
Cancel
Slideshow
Plays a slideshow with
all captured images
K-x_OPM.book  Page 212  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM