Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
213
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
*1 Nav pieejams, ja tiek aplûkots RAW attçls.
*2 Nav pieejams, ja tiek aplûkots JPEG attçls.
[Q Playback] (Aplûkošana) izvçlnç 
iespçjams veikt sekojošus iestatîjumus.
Aplûkošanas režîmâ nospiediet 
kursortaustiòu 
3, lai atvçrtu 
[Q Playback 1] (Aplûkošana) izvçlni.
u Slideshow (Slîdrâde)
Iespçjams aplûkot attçlus vienu 
pçc otra.
h
RAW Development 
(RAW Attîstîšana)
*2
RAW attçlu pârveidošana uz JPEG 
formâtu.
p Index (Indekss)
Savieno attçlus kopâ un izveido 
no tiem jaunu attçlu.
g
Image Comparison 
(Attçla salîdzinâjums)
Ïauj aplûkot divus attçlus vienu 
blakus otram.
Z Protect (Aizsardzîba)
Aizsargâ attçlus no nejaušas 
izdzçšanas.
r DPOF
*1
Iespçjams veikt DPOF iestatîjumus.
Aplûkošanas izvçlnes iestatîjumu opcijas
Izvçlne
Opcija
Funkcija
Lpp.
Q1
Slideshow 
(Slîdrâde)
Ïauj aplûkot attçlus vienu pçc otra. 
Iestatiet attçlu aplûkošanas veidu 
slîdrâdç.
Playback Display 
Method 
(Atainošanas 
displeja veids)
Ïauj izvçlçties vai Aplûkošanas režîmâ 
atainot brîdinâjuma paziòojumu par 
Spilgtajiem/Tumšajiem attçla laukiem, 
kâ arî iestatît sâkotnçjo palielinâjumu 
turpmâkai attçlu tuvinâšanai.
Delete All Images 
(Izdzçst visus 
attçlus)
Iespçjams dzçst visus saglabâtos 
attçlus vienlaicîgi.
Opcija
Funkcija
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 213  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM