Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
214
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Attçlu palielinâšana
Attçli aplûkošanas režîmâ var tikt palielinâti lîdz pat 16 reizçm.
1
Izmantojiet kursortaustiòu (45), 
kad attçls tiek atainots 
Aplûkošanas režîmâ.
2
Pagrieziet e-disku pa labi 
(pret 
y).
Attçls tiek palielinâts ar katru reizi 
(1,2 reizes lîdz 16 reizes).
Pieejamâs darbîbas
* Noklusçtais iestatîjums pirmajam klikšíim (minimâlais palielinâjums) ir 1.2 reizes. 
To iespçjams mainît [Q Playback 1] (Aplûkošana) izvçlnes (215. lpp.) [Playback 
Display Method] (Atainošanas displeja veids) apakšizvçlnç.
Kursortaustiòi (2345)
Palielinâjuma lauka virzîšanai.
e-disks pa labi (y)
Attçla palielinâšana (lîdz pat 16 reizçm).
e-disks pa kreisi (f)
Attçla samazinâšana (lîdz pat 1.2 reizçm*).
4 taustiòš
Atgriežas pie oriìinâlâ izmçra.
M taustiòš
Ieslçdz/Izslçdz displeja informâciju On/Off.
• Varat palielinât attçlu izmantojot tâs pašas darbîbas Tûlîtçja priekšskatîjuma 
(67. lpp.), Digitâlâ priekšskatîjuma (137. lpp.) vai Tiešâ priekšskatîjuma laikâ 
(159. lpp.).
• Sâkotnçjais vertikâlo attçlu pilnais displejs tiek atainots ar palielinâjumu 
0,75 reizes, atšíirîbâ no horizontâlajiem attçliem, tâdçjâdi, palielinâjums 
ar pirmo klikšíi sâkas no 1,0 palielinâjuma reizes.
2000 F5.6
JPEG
100-0001
1/
x2.4
x2.4
K-x_OPM.book  Page 214  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM