Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
215
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Iespçjams izvçlçties atainot vai neatainot Gaišo/Tumšo daïu brîdinâjumu 
Aplûkošanas režîmâ un iestatît sâkotnçjo palielinâjumu pie attçlu 
palielinâšanas.
1
[Playback 1] (Aplûkošana) izvçlnç izvçlieties 
[Playback Display Method] (Atainošanas displeja 
veids) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Playback Display Method] (Atainošanas displeja veids) 
apstiprinâjuma logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai [Bright/Dark Area] (Gaišâs/
Tumšâs daïas) iestatîjumam 
izvçlçtos 
O vai P.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos 
[Quick Zoom] (Âtrâ tâlummaiòa).
4
Nospiediet kursortaustiòu (5), 
tad izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos palielinâjumu.
Izvçlçties [Off] (Deaktivizçts) (pçc 
noklusçjuma), [×2], [×4], [×8] vai [×16].
5
Nospiediet taustiòu 
4.
6
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
Aplûkošanas displeja metodes iestatîšana
Playback Display Method
Bright/Dark Area
Quick Zoom
Off
MENU
MENU
OK
X2
X4
X8
X16
OK
Playback Display Method
Bright/Dark Area
Quick Zoom
Cancel
O f f
K-x_OPM.book  Page 215  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM