Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
217
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Pieejamâs darbîbas
2
Nospiediet taustiòu 
4.
Displejâ atainojas izvçlçtais attçls 
pa visu ekrânu.
Attçli tiks sagrupçti un atainoti mapçs, kur tie tika saglabâti.
1
Vairâku attçlu displeja atainošanâs 
laikâ grieziet e-disku vçlreiz 
pa kreisi (uz 
f pusi).
Atainojas mapju displejs.
Kursortaustiòi 
(2345)
ïauj pârvietot izvçles râmi
M taustiòš
Ataino [Multi-img Display Setting] (Vairâku attçlu 
displeja iestatîjumi) ekrânu. Izmantojiet 
kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos attçlu 
skaitu vienlaicîgai atainošanai ekrânâ.
([Display Type] (Displeja veids) nav pieejams, ja tiek 
apstrâdâti vairâki RAW attçli (249. lpp.).)
K/i taustiòš
Ïauj izvçlçties vairâkus attçlus un dzçst tos. 
(229. lpp.)
Attçlu atainošana mapçs
INFO
MENU
OK
OK
Multi-img Display Setting
Display Type
Cancel
2000 F5.6
JPEG
100-0001
1/
K-x_OPM.book  Page 217  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM