Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
218
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
2
Izvçlieties mapi atainošanai.
Pieejamâs darbîbas
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Ekrânâ parâdâs izvçlçtâs mapes sîktçli.
Attçli tiks sagrupçti un atainoti pçc to uzòemšanas datuma.
1
Nospiediet M taustiòu 
vairâku attçlu displeja ekrânâ.
Atainojas [Multi-img Display Setting] 
(Vairâku attçlu displeja iestatîjumi) 
apstiprinâjuma logs.
Kursortaustiòi (
2345
)
Ïauj virzît izvçles râmi.
K/i taustiòš
Izdzçš izvçlçto mapi un visus tajâ esošos 
attçlus. (230. lpp.)
Attçlu atainošana pçc datuma 
(Kalendâra displejs)
100_0105
12345
100
101
102
103
104
105
K-x_OPM.book  Page 218  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM