Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
21
Šajâ lietošanas pamâcîbâ kursortaustiòi 
tiek apzîmçti sekojoši.
Eksponçšanas slçdzis
Nospiediet lîdz pusei, lai 
pârslçgtos uz uzòemšanas 
režîmu.
Galvenais slçdzis
Pavirziet, lai ieslçgtu vai izslçgtu 
fotokameru. (55. lpp.)
3 | (Zaïais) taustiòš
Nospiediet šo taustiòu, lai 
mainîtu iestatîjumus, piem., 
mainîtu iestatîtâs vçrtîbas. 
(191. lpp.)
4 K/i taustiòš
Nospiediet šo taustiòu, 
lai dzçstu attçlus. (80. lpp.)
e-disks
Izmantojiet šo disku, lai 
palielinâtu attçlu (214. lpp.) 
vai atainotu displejâ vienlaicîgi 
vairâkus attçlus (216. lpp.).
6 Q taustiòš
Ïauj pârslçgties uz 
Uzòemšanas režîmu.
7 M taustiòš
Ïauj monitorâ aplûkot 
uzòemšanas informâciju. 
(25. lpp.)
8 4 taustiòš
Saglabâ izvçlnç veiktos vai 
aplûkošanas logâ izvçlçtos 
iestatîjumus.
Kursortaustiòi (2345)
Izmantojiet šos taustiòus, lai 
pavirzîtu kursoru vai mainîtu 
izvçlnes opcijas, Fn izvçlni un 
aplûkošanas ekrâna indikâcijas.
0 3 taustiòš
Ïauj atvçrt [Q Playback 1] 
(Aplûkošana) izvçlni (213. lpp.). 
tad, nospiežot kursortaustiòu 
(5), iespçjams atvçrt citas 
izvçlnes.
Par taustiòu nosaukumiem
K-x_OPM.book  Page 21  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM