Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
219
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
2
Atkal nospiediet taustiòu M.
Atainojas kalendâra displejs.
Atainojas tikai tie datumi, 
kuros tika uzòemti fotoattçli.
Pieejamâs darbîbas
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Displejâ atainojas izvçlçtais attçls pa visu ekrânu.
Savienojiet vairâkus saglabâtos attçlus kopâ un atainojiet kâ indeksa karti. 
Šo karti iespçjams saglabât arî kâ jaunu attçlu. Izvçlieties indeksa kartç 
iekïaujamos attçlus, kas tiks izkârtoti nejaušâ secîbâ.
1
Aplûkošanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras aplûkošanas režîma palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
(Index (Indekss)), tad nospiediet taustiòu 
4.
Atainojas [Index] (Indekss) apstiprinâjuma logs.
Kursortaustiòš (23)
Ïauj izvçlçties uzòemšanas datumu.
Kursortaustiòi (45)
Ïauj izvçlçties izvçlçtajâ datumâ uzòemtu attçlu.
e-disks pa labi (y)
Ataino izvçlçto attçlu. Pagrieziet pa kreisi (f), 
lai atgrieztos kalendâra displejâ.
M taustiòš
Fotokamera atgriežas pie sîktçlu displeja.
K/i taustiòš
Izvçlçtie attçli tiek dzçsti.
Vairâku attçlu savienošana (Indekss)
INFO
Delete
9
2/5
23
25
28
10
1
4
7
10
2009.
WED
FRI
MON
THU
SUN
SUN
WED
SAT
2009.
Sîktçls
Šajâ datumâ uzòemtie attçli
Uzòemšanas 
datums
K-x_OPM.book  Page 219  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM