Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
220
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
4
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos izkârtojumu, 
tad nospiediet taustiòu 
4.
Izvçlieties o (Sîktçls), p (Square 
(Kvadrâts)), q (Random1 (Izlase1)), 
r (Random2 (Izlase2)), s (Random3 
(Izlase3)) vai p (Bubble (Burbulis)).
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Images] 
(Attçli), tad nospiediet kursortaustiòu (
5).
6
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos attçlu skaitu, 
tad nospiediet taustiòu 
4.
Iespçjams izvçlçties 12, 24 vai 36 attçlus.
7
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Backgrnd.] 
(Aizkadrs), tad nospiediet kursortaustiòu (
5)
8
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos fona krâsu un 
nospiediet taustiòu 
4.
Iespçjams izvçlçties baltu vai melnu fonu.
9
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Selection] 
(Izvçle), tad nospiediet kursortaustiòu (
5).
MENU
OK
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Create an image
Cancel
OK
MENU
OK
12
24
36
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Create an image
Cancel
OK
MENU
12
OK
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Create an image
Cancel
OK
K-x_OPM.book  Page 220  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM