Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
221
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
10
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos attçlu atlases veidu 
un nospiediet taustiòu 
4.
11
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Create an image] 
(Izveidojiet attçlu), tad nospiediet 
taustiòu 
4.
Tiek izveidota indeksa karte un ekrânâ 
parâdâs apstiprinâjuma logs.
u
(All images 
(Visus attçlus))
Automâtiski izvçlas attçlus no saglabâtajiem.
w
(Manual 
(Manuâlais 
režîms))
Izvçlieties attçlus, kurus vçlaties iekïaut indeksâ. 
Turpiniet, izvçloties [Select image(s)] (Izvçlçties 
attçlus) un izvçloties atsevišíus attçlus.
x
(Folder name 
(Mapes 
nosaukums))
Automâtiski izvçlas attçlus no izvçlçtâs mapes. 
Turpiniet, izvçloties [Select a folder] (Izvçlçties 
mapi) un izvçloties mapi.
MENU
12
OK
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Create an image
Cancel
OK
MENU
12
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Create an image
K-x_OPM.book  Page 221  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM