Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
222
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
12
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Save] (Saglabât) 
vai [Reshuffle] (Pârkârtot), 
tad nospiediet 
taustiòu.
Kad indeksa karte saglabâta, fotokamera atgriežas Aplûkošanas režîmâ 
un ekrânâ atainojas indeksa karte.
Save 
(Saglabât)
Indeksa karte tiek saglabâta kâ P un C fails.
Reshuffle 
(Pârkârtot)
No jauna izvçlas indeksâ iekïautos attçlus un ataino jaunu 
indeksa karti. Taèu neatainojas, ja [Thumbnail] (Sîktçls) 
parametram izvçlçta [Layout] (Izkârtojums) opcija.
• Indeksa kartes izveidošana var prasît nedaudz laika.
• Ja saglabâto attçlu skaits ir mazâks nekâ izvçlçtais kopiju skaits [Images] 
(Attçli), parâdîsies tukši laukumi [Thumbnail] (Sîktçls) izkârtojumâ un daži 
attçli var tikt dublçti citos izkârtojumos.
• Kad tiek izvçlçts [Thumbnail] (Sîktçls) vai [Square] (Kvadrâts) skatîjuma 
veids, attçli tiek novietoti secîbâ sâkot no mazâkâ faila numura.
MENU
Cancel
Reshuffle
Save
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 222  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM