Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
223
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Slîdrâde
Iespçjams aplûkot visus SD atmiòas kartç veiksmîgi saglabâtos attçlus.
Iestata veidu, kâdâ tiks parâdîti attçli slîdrâdes laikâ.
1
Nospiediet taustiòu 
3 attçlu aplûkošanas režîmâ.
Displejâ atainojas [Q Playback 1] (Aplûkošana) izvçlne.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Slideshow] 
(Slîdrâde), tad nospiediet kursortaustiòu (
5).
Displejâ atainojas slîdrâdes iestatîjumu logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos vienîbu, 
kuru vçlaties mainît.
Iespçjams mainît sekojošas vienîbas.
Slîdrâdes ekrâna uzstâdîšana
Opcija
Apraksts
Uzstâdîjums
Interval (Intervâls)
Izvçlieties attçlu 
atainošanas intervâlu.
3sec (sek). (noklusçjuma 
iestatîjums)/5sec (sek)./
10sec (sek)./30sec (sek).
Screen Effect 
(Ekrâna efekts)
Izvçlieties pârejas efektu, 
kad tiek atainots 
nâkamais attçls.
Off (Deaktivizçts) 
(noklusçjuma iestatîjums)/
Fade (Çna)/
Wipe (Slîdçšana)/
Stripe (Svîtrošana)
Repeat Playback 
(Atkârtota 
aplûkošana)
Ïauj iestatît slîdrâdes 
uzsâkšanu no sâkuma 
pçc pçdçjâ attçla 
atainošanas.
P (pçc noklusçjuma)/O
Slideshow starts
Interval
Screen Effect
3sec.
Repeat Playback
Start
MENU
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 223  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM