Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
224
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
4
Nospiediet kursortaustiòu (5), 
tad nospiediet kursortaustiòu 
(
23), lai mainîtu iestatîjumu.
1
3. solî 223. lpp. izvçlieties [Start] 
(Sâkt), tad nospiediet taustiòu 
4. Vai arî aplûkošanas režîma 
paletç izvçlieties 
u (Slideshow 
(Slîdrâde)), tad nospiediet 
taustiòu 
4.
Displejâ atainojas sâkuma ekrâns 
un tiek uzsâkta slîdrâde.
Pieejamâs darbîbas
Slîdrâdes uzsâkšana
4 taustiòš
Iepauzç aplûkošanu. Nospiediet vçlreiz, 
lai atkal atsâku aplûkošanu.
Kursortaustiòš (4)
Ïauj aplûkot iepriekšçjo attçlu.
Kursortaustiòš (5)
Ïauj aplûkot nâkamo attçlu.
Kursortaustiòš (3)
Pârtrauc aplûkošanu.
Interval
Screen Effect
Repeat Playback
Start
Cancel
MENU
OK
OK
3sec.
5sec.
10sec.
30sec.
OK
Start
K-x_OPM.book  Page 224  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM