Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
225
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
2
Pârtrauciet slîdrâdi.
Slîdrâde tiek pârtraukta veicot vienu no sekojošâm darbîbâm 
atskaòošanas laikâ, vai arî nospiežot pauzi.
- Nospiežot kursortaustiòu (3)
- Nospiežot Q taustiòu
- Nospiežot 
3 taustiòu
- Nospiežot eksponçšanas slçdzi lîdz pusei vai pilnîbâ
- Pagriežot režîmu izvçles disku
- Nospiežot 
=/L taustiòu
*1 Kad slîdrâde pabeigta, fotokamera pâriet pie normâlâ aplûkošanas režîma.
*2 Kad slîdrâde pabeigta, fotokamera pâriet pie uzòemšanas režîma.
Videofragmentiem parâdâs tikai pirmais kadrs un tad parâdâs nâkamais 
attçls, pçc iestatîtâ laika intervâla beigâm. Lai slîdrâdes laikâ atskaòotu 
videofragmentu, nospiediet 
4 taustiòu, kamçr tiek atainots pirmais 
kadrs. Kad videofragmenta atskaòošana beigsies, atsâksies slîdrâde.
K-x_OPM.book  Page 225  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM