Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
226
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Attçlu pagriešana
Atainoto attçlu iespçjams rotçt 90° leòíî pretçji pulksteòa râdîtâju kustîbas 
virzienam pirms saglabâšanas. Attçla rotâcijas informâcija tiks saglabâta 
kopâ ar attçlu un aplûkošanas laikâ tas tiks parâdîts portreta orientâcijâ.
1
Izvçlieties attçlu, kuru vçlaties pagriezt aplûkošanas režîmâ.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras aplûkošanas režîma palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
(Image Rotation (Attçla pagriešana)) un nospiediet 
taustiòu 
4.
Izvçlçtais attçls tiek pagriezts pa 90° leòíiem un displejâ atainojas 
èetri sîktçli.
4
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
rotâcijas virzienu, tad 
nospiediet
4 taustiòu.
Attçla pagriešanas informâcija 
tiek saglabâta.
• Ja  [A Custom Setting 3] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç (88. lpp.) 
[18. Saving Rotation Info] (Rotçšanas informâcijas saglabâšana) iestatîts 
uz [Off] (Deaktivizçts), attçla pagriešanas informâcija netiek saglabâta 
uzòemšanas laikâ.
• Ja  [A Custom Setting 3] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç (88. lpp.)
[19. Auto Image Rotation] (Automâtiska Attçla pagriešana) iestatîts uz [On] 
(Aktivizçts), aplûkošanas laikâ attçls tiek automâtiski pagriezts saskaòâ 
ar attçla pagriešanas informâciju.
Attçla pagriešanas informâciju nav iespçjams mainît sekojošos apstâkïos.
- Ja attçls ir aizsargâts pret dzçšanu
- Ja attçla pagriešanas informâcija nav saglabâta kopâ ar attçlu
- Ja  [A Custom Setting 3] (lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnç (88. lpp.) 
[19. Auto Image Rotation] (Automâtiska Attçla pagriešana) iestatîts 
uz [Off] (Deaktivizçts)
MENU
OK
OK
Cancel
K-x_OPM.book  Page 226  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM