Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
227
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Attçlu salîdzinâšana
Aplûkojiet divus attçlus vienlaicîgi viens otram blakus.
1
Aplûkošanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras aplûkošanas režîma palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
(Image Comparison (Attçla salîdzinâjums)) 
un nospiediet 
4 taustiòu.
Pçdçjais atainotais attçls ekrânâ dubultosies.
3
Ar e-diska palîdzîbu izvçlieties 
divus attçlus, kurus vçlaties 
salîdzinât.
Attçlu salîdzinâšanas laikâ iespçjams 
veikt sekojošas operâcijas.
Pieejamâs darbîbas
4 taustiòš
Ïauj virzît izvçles râmi uz attçlu labajâ pusç, 
abiem attçliem, vai attçlu kreisajâ pusç katru 
reizi nospiežot šo taustiòu.
Kursortaustiòi 
(2345)
Ïauj pavirzîties pa laukumu palielinâšanai. 
Kad izvçles râmis ir novietots uz abiem attçliem, 
ar tiem iespçjams darboties vienlaicîgi.
| (Zaïais) taustiòš
Ïauj atgriezt palielinâto attçla pozîciju uz displeja 
centru.
e-disks
Ja izvçles râmis ir novietots uz kreisâs vai labâs 
puses attçla, iespçjams aplûkot iepriekšçjo vai 
nâkamo attçlu. Ja izvçles râmis atrodas uz 
abiem attçliem, abus attçlus iespçjams vienlaicîgi 
palielinât vai samazinât vienâdos mçrogos.
M taustiòš
Ieslçdz/Izslçdz displeja informâciju On/Off.
K/i taustiòš
Ja izvçles râmis novietots uz kreisâs vai labâs 
puses attçla, izvçlçto attçlu iespçjams dzçst.
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
MENU
OK
K-x_OPM.book  Page 227  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM